පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

www.united.bu.lk

තවත් තොරතුරු

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය පස්වෙනි වරටත් පවත්වනු ලබන සය සාමාජික මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය, 2017 සැප්තැම්බර් මස 17 වෙනි දින උදෑසන 9.00 සිට එදින දිනය පුරාම.

2,799 වෙබ් අඩවියට පැමිණීම

වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න

Sampath Perera (Manager), United Cricket Club,
Piliyandala
Western (10280),
Sri Lanka

0773076946

පිළියන්දල යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය